Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

PORTÁLU A VZDELÁVACIEHO CENTRA KURZYNATSP.SK

Čl. 1 Úvodné ustanovenie

1.1. Portál KurzynaTSP.sk je webový portál slúžiaci k ponuke a predaju prezenčných prípravných kurzov, seminárov, individuálneho doučovania, online materiálov a konzultácií, a iných vzdelávacích akcií (ďalej taktiež súhrnne “vzdelávacie služby”) týkajúcich sa Testov študijných predpokladov, poriadaných Masarykovou univerzitou.

1.2 Prevádzkovateľom portálu KurzynaTSP.sk a poskytovateľom vzdelávacích služieb rovnomenného vzdelávacieho centra je Mgr. Hana Kovářová, fyzická osoba podnikajúca podľa živnostenského zákona, zapísaná v obchodnom registri, IČ: 76346331, sídlom Kalvodova 1666/2A, 664 51, Šlapanice (pre účely Všeobecných obchodných podmienok ďalej v texte len ako “Poskytovateľ”).

1.3 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP”) sú vydané Poskytovateľom za účelom úpravy práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Objednávateľom.

Čl. 2 Zmluvné strany 

2.1 Zmluvnými stranami sú Poskytovateľ a Objednávateľ.

2.2. Objednávateľom sa rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá využije ponuky vzdelávacích služieb Poskytovateľa.

2.3 Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Objednávateľom vzniká na základe záväznej objednávky vytvorené osobne, telefonicky, e-mailom a najmä prostredníctvom objednávkového formuláru na webovom portáli KurzynaTSP.sk.

Čl. 3 Platobné podmienky 

3.1 Cena za zvolenú vzdelávaciu službu je splatná do 5 dní odo dňa podania záväznej objednávky v zmysle čl 2.3 VOP, najneskôr však do dňa konania zvolenej vzdelávacej služby. V prípade prezenčných prípravných kurzov je cena za tento kurz splatná najneskôr na prvej lekcii. V prípade konania jednorázových seminárov alebo iných vzdelávacích akcií je cena splatná najneskôr bezprostredne pred začiatkom seminára alebo inej vzdelávacej akcie.

3.2 Platbu je možné previesť bezhotovostne na bankový účet Poskytovateľa, č. účtu:

IBAN:CZ94 2010 0000 0021 0206 9198

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

, podľa inštrukcií uvedených v prihlasovacom formulári alebo potvrdzovacom e-maily.

Čl. 4 Práva a povinnosti zmluvných strán 

4.1 Poskytovateľ má povinnosť poskytnúť alebo sprostredkovať objednané a uhradené služby.

4.2 Poskytovateľ má právo zrušiť alebo presunúť ponúkaný prípravný kurz, seminár, individuálne doučovanie alebo inú vzdelávaciu akciu na iný deň, poprípade zmeniť miesto a čas konania vzdelávacích služieb.

4.3 Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsahové a systémové zmeny v Testoch študijných predpokladov a v prijímacích kritériách jednotlivých fakúlt Masarykovej univerzity. Povinnosť zisťovať si relevatné informácie o prijímacích kritériách na jednotlivé odbory Masarykovej univerzity je ťarchou Objednávateľa.

4.4 Objednávateľ má povinnosť uhradiť riadne a načas cenu za objednané vzdelávacie služby.

4.5 Objednávateľ má v prípade zrušenia vzdelávacích služieb právo na pomerné vrátenie platby za túto službu. Poskytovateľovi vždy náleží pomerná časť platby za už poskytnuté vzdelávacie služby.

4.6 Objednávateľ prezenčných prípravných kurzov má právo využiť možnosti e-mailovej konzultácie s lektorom zadarmo s výnimkou posledných siedmich po sebe idúcich kalendárnych dní predchádzajúcich termínov konania Testov študijných predpokladov.

Čl. 5 Záverečné ustanovenia 

5.1 Práva a povinnosti neupravené týmito VOP sa riadia obecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník.

5.2 Poskytovateľ si vyhradzuje právo na jednostrannú primeranú zmenu týchto VOP. O prípadnej zmene VOP budú zmluvné strany informované oznámením na webovom portáli KurzynaTSP.sk.

5.3 Akékoľvek neoprávnené použitie obsahu portálu KurzynaTSP.sk, poprípade jeho častí, kýmkoľvek iným než poskytovateľom alebo osobou ním poverenou a spôsobom iným, než pre účely, ku ktorým je portál KurzynaTSP.sk, či akékoľvek neoprávnené šírenie obsahu, je zakázané.

5.4 Objednávatelia, teda fyzické osoby, ktoré prípadne vystupujú v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom ako zmluvná strana, dávajú týmto Poskytovateľovi výslovný súhlas ku spracovaniu osobných údajov v súlade so zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v účinnom znení, pokiaľ tieto osobné údaje táto zmluvná strana Poskytovateľovi dobrovoľne zverí. Tento súhlas je udelený na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný, a to formou doporučeného dopisu zaslaného na adresu sídla Poskytovateľa, ktorý sa týmto zaväzuje po doručení odvolaní súhlasu bezodkladne všetky osobné údaje týkajúce sa danej osoby odstrániť.

5.5 Poskytovateľ nezodpovedá za ujmu na zdraví alebo majetku Objednávateľa vzdelávacích služieb.

5.6 Tieto VOP naberajú na účinnosti dňa 1. 1. 2022.