Čo je to TSP?

Masarykova univerzita v Brne využíva už 18 rokov pri výbere uchádzačov Testy študijných predpokladov (TSP). Tento test overuje rôzne rozumové schopnosti. V súčasnej dobe sú nimi  verbálne, numerické, kritické a analytické myslenie.

TSP sa píšu väčšinou prvý májový víkend v Brne a po novom aj v Bratislave. Forma testu sa postupne vyvíja a mení. V roku 2020 mal test 60 otázok členených do 4 už spomínaných subtestov. Relatívne novinkou je 8 otázok, ktoré sa uzatvárajú v niektorom z týchto cudzích jazykov: angličtina, nemčina, francúzština či španielčina.

 

IMG 4990 1900

Uchádzači o štúdium volia vo svojej elektronickej prihláške, či chcú test skladať v sobotu alebo v nedeľu, v Brne, či Bratislave a volí sa jeden zo 4 cudzích jazykov.

Tiež časový limit, ktorý je na test vyhradený, prešiel zmenami. V  roku 2020 bola dĺžka jeho trvania 100 minút (približne 1,7 minúty na jeden príklad). Každá z 60 otázok obsahuje zadanie a päť ponúkaných možností odpovedí, z ktorých je vždy správna len jedna. Za správnu odpoveď získa riešiteľ 1 bod, v prípade odpovede zlej sa mu odpočíta 0,25 bodu.

Odpovede zapisujú riešitelia do odpovedného archu, ktorý je spracovávaný počítačovo. Určujúcim kritériom úspešnosti v TSP je tzv. percentil, ktorý sa vypočíta na základe počtu získaných bodov a varianty, ktorú uchádzač písal. Je možné získať maximálne 100 percentil, minimálna hodnota percentilu je skoro nulová. Percentil udáva, koľko percent riešiteľov podalo nižší alebo rovnaký výkon (získalo rovnaký alebo nižší počet bodov v danej variante).

Je nutné si uvedomiť, že rozsah TSP je skutočne veľmi široký a kvalitná príprava na všetky jeho časti je časovo náročná. Prevažná väčšina študentov sa začína pripravovať minimálne pol roka pred samotným termínom TSP. Veľkou výhodou pri príprave je skvelá dostupnosť starších variánt testov, ktoré nájdete priamo na stránkach Masarykovej univerzity. Pokiaľ je teda uchádzač dostatočne motivovaný, nepodcení prípravu a na strednej škole študoval priebežne a poctivo, nemusí sa TŠP obávať.