Analytické myslenie - riešenie TSP príkladu

 

Tento TSP príklad je možné vypočítať pomocou sústavy jednoduchých rovníc s dvoma neznámymi.

Počet sestier = a

Počet bratov = b

Pavel povedal: “Mám dvakrát viac sestier než bratov.”

(počet sestier) = 2* (počet bratov mínus Pavel, pretože do počtu svojich bratov sa nám započítavať nemôže)

Teda: a = 2 * (b -1)

Pavla povedala: “Počet mojich sestier je o jednu väčší než počet mojich bratov.”

(počet sestier mínus Pavla, pretože do počtu svojich sestier sa sama započítať nemôže) = (počet bratov) + 1

Teda: a - 1 = b + 1

Máme teda dve rovnice:

a = 2 * (b -1)

a - 1 = b + 1

V prvej rovnici je neznáma “a” reprezentujúca celkový počet sestier vyjadrená a preto si ju môžeme dosadiť do rovnice druhej:

2(b-1) - 1 = b+1

2b-2 - 1 = b+1

b = 4

Počet bratov celkom je teda 4 a do prvej rovnice si dosadíme číslo 4 za neznámu “b”:

a = 2(4-1)

a = 6

Počet sestier celkom je teda 6. Celkový počet súrodencov potom získame sčítaním oboch čísel: 4+6= 10. Správna odpoveď je teda b).