Percentil

Percentil je určujúcim kritériom úspešnosti v TŠP. Vypočítava sa na základe počtu správnych odpovedí v TŠP a varianty TŠP, ktorú uchádzač písal. Percentil sa počíta vždy zvlášť pre každú variantu testu. Pri stanovení percentilu nehrá dôležitú rolu odbor, či fakulta, na ktorú sa hlásite - veľa uchádzačov podáva prihlášky na viac odborov; hodnota ich percentilu z TŠP je pritom pre každú prihlášku vždy rovnaká.