Kritické myslenie

Kritické myslenie je subtest testujúci schopnosť objektívneho hodnotenia príkladov, prerfektnej práci s textom a zadaním, schopnosť korektnej argumentácie … 

V tomto subteste TŠP sú nutné aj znalosti stredoškolských základov prírodovedných a humanitných (historických, kultúrnych, spoločenskovedných) disciplín.