Numerické myšlení - řešení příkladu

V roku 2016 sa v TSP objavil v numerickom myslení príklad, ktorý urobil niektorým ľuďom značné problémy. Pozrime sa, ako vyriešiť tento príklad TSP:

 

 

Prvé zo štyroch definovaných pravidiel, ktoré nás bude zaujímať je pravidlo č. 2:

Pin je deliteľný číslom 5.

S istotou vieme, že pin končí číslicou 5 alebo číslicou 0 (pre vysvetlenie prečo tomu tak je, si vypíšeme násobky piatimi - 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 … Každý násobok piatimi a teda naopak aj číslo deliteľné 5 bude končiť vždy číslicou 5 alebo 1). Pin teda vyzerá takto:

1: _ _ _ 0

2: _ _ _ 5

Vznikli nám dve riešenia, jedno pre pin končiaci číslicou 0 a druhé pre pin končiaci číslicou 5. Ďalšie pravidlo, ktoré pri riešení použijeme je pravidlo č. 4:

  1. Jedna z číslic je číslica 2.

Teraz je v podstate jedno, kam dvojku umiestnime. Pre účely tréningu doma si môžete vypísať všetky možnosti (ktorých aj tak nie je moc a stihnete to krásne aj pri ostrom teste).

1: _ _ 2 0         _ 2 _ 0             2 _ _ 0

2: _ _ 2 5         _ 2 _ 5             2 _ _ 5

 

 

Podstatné nie je vedieť správne určiť číslicu 2. Tieto príklady často nevedú k 100% správnemu výsledku v zmysle zistenia konkrétneho pinu (výsledkom je viac možných riešení, ktorými si overíme ponúkané odpovede). Tu si musíme uvedomiť jednu skutočnosť, ktorá súvisí s dvoma zostávajúcimi pravidlami: 

  1. Ciferný súčet pinu je 11.
  2. Aspoň dve číslice sú nepárne.

Ak má pin spĺňať aj tieto dve pravidlá, nepodarí sa Vám nikdy zostaviť riešenie pre pin s číslom 0 na konci. V tejto rovine už máte dve párne číslice (0 a 2), ktorých ciferný súčet je 2 (0 + 2) = 2. Ciferný súčet celého pinu je 11. Tým pádom odčítaním tých dvoch číslic, ktoré už máme od ciferného súčtu celého pinu dostaneme ciferný súčet dvoch zostávajúcich číslic, ktoré zatiaľ nepoznáme.

11 - 2 = 9

U „1: _ _ 2 0    _ 2 _ 0 2 _ _ 0“ je teda ciferný súčet vynechaných číslic 9. Môžeme sa teda kľudne postaviť na hlavu, ale nikdy nesplníme pravidlo č. 3, že aspoň dve číslice pinu sú nepárne, pretože deviatku z dvoch nepárnych celých čísel proste nezložíme (vždy jedno nepárne a jedno párne – 0 + 9, 1 + 8, 2 + 7 atď.). Celá rovina riešení s nulou na konci je teda zle a nezaujíma nás. Zistili sme, že pin končí číslicou 5.

 

 

2: _ _ 2 5         _ 2 _ 5             2 _ _ 5

Ciferný súčet 2 a 5 je 7. Do celkového ciferného súčtu 11 teda zostáva 4 a to je tiež ciferný súčet vynechaných dvoch číslic. Do úvahy pripadá doplniť:

0 a 4 – sa nedá, nie je splnené pravidlo č. 3 (aspoň dve čísla nepárne)

1 a 3 – sa dá,

2 a 2 – sa nedá, nie je splnené pravidlo č. 3 (aspoň dve čísla nepárne)

Doplníme číslice 1 a 3. Pin teda obsahuje číslice 1, 2, 3 (neznáme poradie) a 5 (ktorou končí). Môžeme sa pozrieť na ponúkané možnosti z ktorých máme vybrať tú, ktorá nevyplýva:

  1. Pin je číslo väčšie než 2 000.

Nemusí byť! Môže vzniknúť kombináciou 3 2 1 5, ale tiež 1 2 3 5. Takže nie nutne - táto odpoveď zo zadanie nevyplýva jednoznačne.

  1. Pin obsahuje tri nepárne číslice.

Áno, obsahuje číslice 1, 3, 5.

  1. Súčet posledných dvoch číslic pinu je väčší než súčet prvých dvoch.

Áno, vzhľadom k tomu, že končí číslicou 5, bude vždy súčet posledných dvoch väčší než súčet prvých dvoch.

  1. Pin je nepárne číslo.

Áno, pretože vždy končí číslom 5.

  1. Pin je číslo menšie než 4 000.

Áno, pretože sa jedná o štvormiestne číslo a najväčšia číslica 5 je na konci. Prvou číslicou udávajúcou rad môže byť číslica 3, 2 alebo 1, najviac sa však dostaneme na tritisíc a niečo, nikdy nie na štyritisíc.

Správna odpoveď je teda a).