Verbálne myslenie všeobecne - TSP Muni

VM většinou TSP test zahajuje... Čtěte dále...

Verbálne myslenie

Tradične prvým oddielom TSP je oddiel skúmajúci verbálne myslenie uchádzačov. Čo sa tým myslí? Internet je plný definícií, my vám to vysvetlíme veľmi stručne. Tento oddiel má za cieľ preveriť schopnosť práce s logickou štruktúrou jazyka a jeho používanie, pričom na pozadí sa kladie dôraz na pravopisnú formu. Nechápte tomu zle, pravopis samotný je stále veľmi dôležitý, avšak skôr než s hľadaním pravopisných chýb (v priemere 1 až 2 príklady) sa tu stretnete s určovaním a doplňovaním najvhodnejšieho slova, hľadaním synoným, antoným, homoným a v neposlednom rade veľmi obľúbených analógií.

Ako to vyzerá v praxi?

V posledných rokoch tvorcovia testov studijních předpokladů TSP Muni pristúpili na model využívajúci jedného dlhšieho textu s očíslovaním jednotlivých viet, v ktorých chýbajú vybrané slová. Úlohou testovaných je potom na vynechané miesta vybrať z ponúkaných možností najvhodnejšie slovo. Zostávajúci priestor je potom vyhradený pre jednotlivé, väčšinou kratšie príklady. Tu očakávajte nie len vyššie spomínanú analógiu, ale občas aj preverenie významov cudzích slov.

 

A čo TSP príprava ?

Okrem (dúfajme) odborných výkladov na našich TSP kurzoch čítajte, čítajte, čítajte. Ak máte čo, primerane k tomu aj píšte. Nie je lepšieho tréningu, ako aktívne rozširovanie slovnej zásoby a práca s jazykom. Premýšľajte nad tým, čo čítate a prečo autor použil práve konkrétne výrazy a nie iné. Svoje odpovede a úvahy formulujte rozmanito. Nespoliehajte sa na slovnú vatu, snažte neskĺzať k obmedzenej slovnej zásobe. Český jazyk je kúzelný a ponúka rozmanité množstvo možností, ako sa presne vyjadriť. Využite ich všetky.