Verbálne myslenie - riešenie TSP príkladu

Ročník TSP 2016 prišiel s “novinkou” v podobe prekladu fiktívneho jazyka. Nenechajte sa podobným príkladom rozhodiť!

NOVINKY TSP

Od roku 2010 sa v časti verbálneho myslenia objavuje vždy jeden dlhší text, ku ktorému sa potom vzťahuje viac otázok (z pravidla 4-5). V rámci týchto otázok sa rieši hlavne doplňovanie najvhodnejších alebo naopak najmenej vhodných slov na vynechané miesta, poprípade doplnenie synoným a antoným. Z takéhoto rozloženia testu potom nepriamo vyplýva, že v zostávajúcich úlohách sa pravdepodobne stretnete s inými otázkami. Podstatou jednej z úloh, ktorá prekvapila uchádzačov v roku 2016 potom bolo rozlúštenie cudzieho (fiktívneho) jazyka.

KROK 1

Pri riešení tejto úlohy musíme v prvom rade rozlúštiť preklad jednotlivých výrazov v samotnom zadaní. Pri preklade hľadáme také dve vety, ktoré obsahujú rovnaký výraz. Vzhľadom k vete, ktorú máme preložiť, sa nám ponúka začať prekladom slova “kočky”.

Derni dom absip k přes. = Čierna kočka ležala na stoličke.

Zid huk dom. = Pes loví kočku.

V týchto dvoch vetách sme schopní nájsť slovo kočka - “dom” (jediné zhodné slovo). Veta k preloženiu však obsahuje výraz “kočky”, teda množné číslo. V druhom kroku teda nájdeme také dve vety, z ktorých zistíme pravidlo tvorenia množného čísla. Zároveň môžeme vylúčiť možnosť e) ktorá hľadané slovo vôbec neobsahuje.

KROK 2

Oorees abnak k bil. = Na lúke rástli kvetiny.

Ores re parni. = Kvetina je červená.

Aj cez prehodený slovosled nie je ťažké k sebe spárovať výrazy “oorees” a “ores” - teda “kvetiny” a “kvet”. Vidíme, že tieto dve podoby toho istého slova sa líšia len počtom samohlások. Jav, ku ktorému teda pri prevedení slova do množného čísla dochádza môžeme nazvať zdvojenie samohlások. Aplikujeme ho na slovo “kočka”:

Kočka = dom

Kočky = doom

Teraz už vieme, že správna odpoveď obsahuje výraz “doom”. Vylučujeme teda z výberu možnosť d) ktorá obsahuje jednotné číslo “dom”. Všimneme si zároveň skutočnosť, že vo všetkých ponúkaných prekladoch je podnet stavaný pred prísudok. 

KROK 3

“Oorees abnak k bil.” prekladáme ako “Na lúke rastú kvetiny.” Ak by sme mali dodržať slovosled, bol by vhodnejší preklad “Kvetiny rástli na lúke.” Tento jav nám pomôže pri preklade ďalšej vety:

Zid huk dom. = Pes loví kočku.

Ak vieme, že “dom” znamená “kočka” a podnet je postavený pred prísudok, dokážeme ľahko určiť, že výraz “zid” = “pes” a “huk” = “loví”. Sloveso však potrebujeme preložiť do minulého času, aj tak už môžeme vylúčiť možnosť a) a b), ktoré obsahujú slovo “pes” (ktoré vo vete k preloženiu nie je). Zostáva teda možnosť c) a to je tiež správna odpoveď. Pre kontrolu však ešte prevedieme sloveso “huk” do minulého času.

KONTROLA

Oorees abnak k bil. = Na lúke rástli kvetiny.

Derni dom absip k pres. = Čierna kočka ležala na stoličke.

Zid huk dom. = Pes loví kočku.

Ores re parni. = Kvetina je červená.

V prekladoch sme si zvýraznili slovesá.

Abnak – minulý čas

Absip – minulý čas

Huk – prítomný čas

Re – prítomný čas

Nemusíme byť zrovna Noam Chomsky, aby sme si všimli, že slovesá v minulom čase obsahujú predponu “ab”. Ak v našej vete “Kočky lovili myši” a slovo “lovia” prekladáme ako “huk”, potom bude minulý čas slovesa znieť “abhuk”. Tým sme si potvrdili správnosť možnosti c).

Takto rozpísané riešenie sa javí ako zdĺhavé, v praxi vám však zaberie asi jednu minútu. Samozrejme je možné urobiť viac krokov naraz, prednostne preložiť iné výrazy a vytvoriť tak riešenie úspornejšie alebo sa detailne pozrieť na ponúkané možnosti a z nich si sebavedomo určiť odpoveď hneď (čo sa nemusí vždy vyplatiť). Predstavené riešenie vás ale dovedie k správnej odpovedi vždy.